Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

Mediation is het door partijen zelf gezamenlijk oplossen van hun conflict via bemiddeling door een onafhankelijk derde.

Mediation voltrekt zich in een aantal fasen.

Exploratiefase

De conflictkwesties worden verkend. Door middel van het stellen van vragen tracht de mediator de negatieve aspecten uit het verleden in een ander, positief perspectief naar de toekomst om te buigen.

Aan het slot van de exploratiefase inventariseert de mediator de achterliggende belangen van iedere partij.

Draai- en categorisatiefase

De ge´nventariseerde belangen van partijen worden op een rij gezet en gecategoriseerd in gezamenlijke, verenigbare en tegenstrijdige belangen. De belangen worden in clusters ondergebracht. De clusters dienen als agendapunten voor de onderhandelingen die na deze fase kunnen worden ingezet.

Onderhandelingsfase

De verschillende opties (mogelijke oplossingen voor het probleem) worden verkend en beoordeeld op aanvaardbaarheid, geschiktheid en uitvoerbaarheid.

Besluitvormingsfase

Na afweging van de verschillende opties nemen partijen besluiten. De besluiten worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend.